Είσαι Προδευτικάνος και έχεις κάθε δικαίωμα να σε σέβονται και να σε λογαριάζουν, και να αναφέρονται σε σένα έχοντας πάντα στο μυαλό, πως η Προοδευτική αγωνίζεται για την τιμή και την ιστορία της, τον κόσμο της και τη βυσσινί φανέλα, τον Κορυδαλλό και την Κοκκινιά.

7/17/2007

το θεμα των γηπεδων στο σχιστο παιρνει σαρκα και οστα!

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της 1ης εργολαβίας για την κατασκευή Αθλητικού κέντρου στο Σχιστό Κορυδαλλού. Αναλυτικά η προκήρυξη έχει ως εξής: (από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού www.sportnet.gr)

*********************************************************************

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Σχιστό Δήμου Κορυδαλλού (1η εργολαβία)
Ημερομηνία Έναρξης: 03-08-06 Ημερομηνία Λήξης: 18-09-06
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του Π.Δ.609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, των εκτελεστικών του Διαταγμάτων και του Ν.3263/2004, όπως ισχύουν, η εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Σχιστό Δήμου Κορυδαλλού (1η εργολαβία)» (Κωδ. Αρ. : ΚΓ-176), προϋπολογισμού μελέτης 3.932.000 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (19%) 747.080 €.Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της Διακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών, με προϋπολογισμό 3.205.109,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και στην 1η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 653.540,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, κατά την τελευταία πενταετία, έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ και σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ.609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των κατηγοριών των εργασιών του έργου, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στην Αθήνα, στα γραφεία της Γ.Γ.Α. Κηφισίας 7, 3ος όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού μελέτης (77.173 €), με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον διακόσια δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν τη Διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, Κηφισίας 7, 3ος όροφος, τηλ. 2106496046, 2106496035, 2106496036 και 2106496037, fax 2106455910 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Βασιλική Χριστοδούλου), εφόσον ζητηθούν μέχρι και τις 13.9.2006. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β΄. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πνευματικα Δικαιωματα κειμενων και φωτογραφιων